:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“มุ่งมั่นงานพัฒนาทุกด้าน   สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่เกษตรกรรมยั่งยืน”

 
 ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 
 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวกรวดเร็ว
  2. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ ต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาด้านการศึกษา เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน
  5. ส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
  6. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  7. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
  8. บริหารราชการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  9. พัฒนาระบบสุขภาพดีทั่วหน้า สร้างสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการกีฬา เป็นสังคมปลอดยาเสพติด