ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สายด่วนนายก 093-0516252

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพร

ศูนย์ข้อมูล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
665
เดือนที่แล้ว
2,621
ปีนี้
25,048
ปีที่แล้ว
29,578
ทั้งหมด
131,430
ไอพี ของคุณ
18.204.56.97

ลำดับรายการวันที่
1กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสุรา พ.ศ.255518 มี.ค. 2565
2กฏกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ.254618 มี.ค. 2565
3กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ.256018 มี.ค. 2565
4พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)16 มี.ค. 2565
5พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐และอนุบัญญัติ16 มี.ค. 2565
6พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๔16 มี.ค. 2565
7กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 256216 มี.ค. 2565
8พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.255016 มี.ค. 2565
9พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๓16 มี.ค. 2565
10พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐16 มี.ค. 2565
11พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25491 ก.ค. 2564
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554)1 ก.ค. 2564
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25431 ก.ค. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.25421 ก.ค. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25481 ก.ค. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25632 มี.ค. 2564
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 25 พ.ย. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.2559 แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.256320 ก.ค. 2563
19พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 256222 เม.ย. 2562
20ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน-การฝากเงิน18 ธ.ค. 2561

12  >> >|