:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
กองการศึกษา
นายสมบูรณ์ กาวิรส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสมศรี ทุนร่องช้าง
ครู
นางสาวสุวลี พอสุยะ
ครู
นางสาวศิริพร ปวงกันทะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิจติญา กันตีมูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิกุล อุเทียนยอง
พนักงานจ้าง