:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
ข้อมูลผู้บริหาร
นายเจริญ มะโนธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
โทร.093-0516252
นายบุญยง หนักฟู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
โทร.089-9536075
นางละเอียด แก้งวังปวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
โทร.087-0502591
นางสาววิพรรษา คำเบี้ย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
โทร.061-2361699
นางจินดา ศรีมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
โทร.084-8096754