:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
หัวหน้าส่วนราชการ
นางจินดา ศรีมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
โทร.084-8096754
นายสมพงษ์ ด้วงประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
โทร.083-3237812
น.ส.พิมลศรี กาบบัว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.091-8544973
น.ส.เรณู ใจเรือน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-1912800
นายสมศักดิ์ คำใจยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.088-2504725
นายสมบูรณ์ กาวิรส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.086-4310372
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นายสมพงษ์ ด้วงประสิทธิ์
รองปลัดฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.083-3237812
นายสุรินทร์ โชตินันทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.085-5228290